Vi Tilbyder

Entreprise i Nordsjælland

Dannebrog Entreprise er din entreprenør i Nordsjælland med over 30 års erfaring. 
Vi tilbyder en række forskellige entrepriseformer, på den måde kan du få hjælp til det som passer dig.
Nedenfor kan du danne dig et overblik over de forskellige entrepriseformer vi tilbyder.

Vi Tilbyder

Tagterrasse

Dannebrog

Fagentreprise

Ved en fagentreprise indgår bygherre entrepriseaftaler med et antal entreprenører svarende til opdelingen af byggeopgaven i entrepriser. Det er en forudsætning for en fagentreprise, at entrepriserne kan afgrænses ret nøjagtigt, oftest på grundlag af et hovedprojekt, eventuelt et forprojekt.
Brug af fagentrepriser indebærer, at mange selvstændige led hver for sig og til sammen skal fungere effektivt for, at byggeprocessen kan blive vellykket. Fagentrepriseformen kræver derfor en omhyggelig tilrettelæggelse og styring af byggeprocessen fra bygherres side. Hvis de tidsmæssige forudsætninger i udbudsgrundlaget ikke holder, kan bygherre blive stillet over for erstatningskrav fra forsinkede fagentreprenører.

Storentreprise

Bygherre kan opnå en forenkling af styringsopgaverne ved en fagentreprise ved i stedet at anvende storentreprise som entrepriseform. I en storentreprise samles beslægtede entrepriser i større grupper, eller mindre entrepriser lægges sammen med større.
Byggeprocessen skal også ved storentrepriser fuldt ud styres af bygherren, men der bliver færre entrepriser at styre og koordinere. Styringen inden for den enkelte storentreprise er ikke bygherres ansvar.
Ved at lægge små entrepriser sammen med større kan bygherre undgå, at forsinkelser i de små entrepriser giver anledning til, at der fra entreprenørerne i efterfølgende større entrepriser rejses erstatningskrav, som det ellers kan være vanskeligt for bygherre at få dækket hos den entreprenør, der er årsag til forsinkelsen.

Hovedentreprise i Nordsjælland

Ved en hovedentreprise indgår bygherre kun aftale med én entreprenør. Hos Dannebrog Entreprise tilbyder vi hovedentreprise i Nordsjælland.

Styringen af fagentrepriserne overgår således fra bygherre til hovedentreprenøren, der sædvanligvis overlader betydelige dele af arbejdet til underentreprenører.

Bygherre må naturligvis betale for at få løst denne styringsopgave. Det sker ved, at hovedentreprenøren indregner et hovedentreprisesalær i sit tilbud.

Bygherre har intet aftaleforhold med de enkelte underentreprenører, men skal i alle forhold holde sig til hovedentreprenøren, der således er ansvarlig for de kontraktmæssige ydelser og overholdelse af tidsfrister.

Med over 30 års erfaring indenfor byggeri, står Dannebrog Enterprise klar, hvis du søger en entreprenør til at stå for hovedentreprise for dit byggeprojekt i Nordsjælland.

Totalentreprise

Ved udbud i totalentreprise er entreprenøren ansvarlig for hele eller den væsentligste del af projekteringen af byggeriet og for udførelsen på byggepladsen.

Totalentreprenøren skal således udføre den projektering, der ikke indgår i udbudsmaterialet, og kan derfor være ansvarlig for materiale- og konstruktionsvalg. Fastlæggelsen af projektets detaljer er derfor helt eller delvist overladt til totalentreprenøren.

Normalt omfatter totalentreprise hele byggeopgaven, men bestemte dele af en opgave kan udbydes i totalentreprise, mens øvrige dele af byggeriet udbydes på bygherrens fuldt detaljerede hovedprojekt. Ofte vil en sådan ”partiel totalentreprise” være aktuel for tekniske installationer, hvor bygherren udbyder på funktionskrav og indbygningsmål, mens totalentreprenøren står for fastlæggelsen af detaljerne.

Totalentrepriseopgaver kan udføres af entreprenørfirmaet alene med egne projekterende rådgivere eller af en gruppe bestående af totalentreprenøren og tilknyttede rådgivere, hvor totalentreprenøren er den part, bygherre indgår kontrakt med.

Partnering

Det er vigtigt, at pengene i et byggeprojekt går til de egentlige arbejdsopgaver, lige fra idé-fasen, over projektering og selve byggeriet og helt frem til det færdige produkt i stedet for til en endeløs strøm af ændringer, fejl og rettelser.

Det kan opnås med partnering.

Begrebet partnering bruges om en samarbejdsform i et bygge- og anlægs-projekt, der er baseret på dialog, tillid og åbenhed og med tidlig inddragelse af alle parter lige fra bygherre til de udførende virksomheder. Projektet gennemføres under en fælles målsætning formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske interesser.

Arkitekten er personen, som ud fra kundens ønsker frembringer det egentlige koncept i form af en eller flere tegninger og beskrivelser. Ingeniørens job er at få det til at ”bære” og konstruktørens (typisk hos ingeniørfirma eller entreprenør) at binde disse ender sammen til et projekt, som håndværkerne hos entreprenørerne rent faktisk kan bygge.

Alle parter er specialister inden for deres områder, og ideen er derfor, at man tidligt i projektet binder arkitektens kreativitet sammen med ingeniørens beregninger og konstruktørernes og håndværkernes praktiske erfaring, så man tilsammen får et strømlinet projekt og derved ender med det byggeri, bygherren ønskede, til den aftalte pris.

Dét er, hvad partnering handler om: Tillid, samarbejde, gensidig ansvarlighed og effektivitet, som ender med et godt produkt.

 

Kontakt din entreprenør i Nordsjælland

Kontakt Dannebrog for en uforpligtende samtale omkring dit byggeprojekt, og hvordan Dannebrog kan stå som entreprenør for dig i Nordsjælland. Vi kan kontaktes telefonisk på +45 35 26 72 71 eller e-mail: info@dannebrog.dk.

Løsningsorienterede og arbejdssomme

Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale om din opgave idag